Thông tư 20/2014 hướng dẫn về giám định tỷ lệ thương tích

BỘ Y TẾ ——- Số: 20/2014/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ SỬ DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y, GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN Căn […]