Trang chủ » VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông tư 20/2014 hướng dẫn về giám định tỷ lệ thương tích

Thông tư 20/2014 hướng dẫn về giám định tỷ lệ thương tích

BỘ Y TẾ ——- Số: 20/2014/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ SỬ DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y, GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN Căn […]

Thông tư số Số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn về tỷ lệ thương tật sức khỏe

Thông tư số Số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn về tỷ lệ thương tật sức khỏe

BỘ Y TẾ-BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và […]

Luật giám định tư pháp

Luật giám định tư pháp

QUỐC HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Luật số: 13/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012   LUẬT Giám định tư pháp   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được […]